De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie én democratisch burgerschap. Niet alleen is het dekkend voor alle kerndoelen, maar zorgt het ook voor een positief leer- en werkklimaat, en draagt daarmee bij aan de opbrengsten van de school.
De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode, maar een programma dat de school helpt een democratische gemeenschap te vormen, waarin kinderen (en ouders) op een vanzelfsprekende manier democratie ‘aan den lijve’ zullen ervaren. Daarbij leren ze ook open te staan voor verschillen tussen mensen en een bijdrage te leveren aan het algemeen belang. Daarmee ervaren kinderen dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Kinderen leren:
– op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
– constructief conflicten op te lossen;
– verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
– een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen;
– volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

Door middel van actieve deelname voelen leerlingen zich met elkaar verbonden. We geven elkaar opstekers, maken gebruik van een groepsvergadering en van de kinderraad.
Moeilijkheden worden niet uit de weg gegaan. Als er een conflict is, kan de hulp van de mediatoren worden ingeroepen. Deze oudere leerlingen begeleiden in het oplossen van het conflict.

Op deze wijze leren onze leerlingen hun actieve verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving te nemen en gaan ze beseffen wat lidmaatschap van een groep betekent.

Meer informatie over de Vreedzame School vindt u via deze link.