De zorg op school
Leerlingen met een meer dan normale hulpvraag kunnen extra begeleiding krijgen. Dit kan zijn basiszorg, verlengde instructie voor leerlingen die uitvallen of extra instructie voor leerlingen die verdieping nodig hebben. Met de ouders wordt de invulling van de extra ondersteuning besproken.

Binnen onze school werken we als volgt:
– de leerkracht signaleert een probleem en probeert dit binnen de groepsorganisatie zelfstandig op te lossen. Dit wordt beschreven in het groepsplan en in het logboek;
– is bovenstaande hulp niet voldoende, dan kan hulp van de interne begeleider (I.B.-er) gevraagd worden. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld. De ouders worden geïnformeerd en samen wordt gekeken naar de begeleiding die school en ouders kunnen geven;
– in uitzonderlijke gevallen wordt, met toestemming van de ouders, externe deskundigheid ingeschakeld;
– een eventuele aanmelding bij Samenwerkingsverband de Eem kan een volgende stap zijn.

Leerlingvolgsysteem

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen goed volgen. Hiervoor gebruiken we observatiesystemen, screeningslijsten, methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen.
Deze gegevens leggen wij vast in het digitale leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen brengen wij in kaart met behulp van ‘Zien’ en ‘Kijk!’.

Zorg op de Postiljon wordt gecoördineerd door de intern begeleider, Andrea Blom.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is zij aanwezig.