Taal & spelling

Bij taal en spelling werken we met de spellingaanpak van José Schraven “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Een doelgerichte, preventieve instructie bij oefeningen met als doel leren lezen en spellen. Dit wordt gecombineerd met Veilig Leren Lezen.

Lezen

Op school besteden we veel tijd aan lezen. Vrij lezen, maar ook interactief samen lezen. Het is belangrijk dat er thuis ook veel leeskilometers worden gemaakt. Dagelijks een aantal minuten lezen is leuk en ook leerzaam. 

Rekenen

We werken met de rekenmethode De Wereld in Getallen”. 

Een rekenles duurt 50-60 min en heeft altijd dezelfde lesopbouw.

 1.    Starten met een automatiseringsoefening;
 2.    De  instructie. Daarbij krijgen de kinderen uitleg over één nieuw rekenonderwerp; de kinderen die het na de instructie nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg;
 3.    Weektaak: (rond januari) na de instructie gaan de leerlingen zelfstandig werken aan de weektaak. Deze weektaak wordt aangeboden op 3 niveaus: minimum, basis en  plus. Kinderen kunnen gemakkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau. Zo halen we het beste uit ieder kind. Daarnaast krijgen sommige leerlingen een specifiek aanbod.

Elke week werkt de leerling minimaal 15 minuten op de computer om de aangeboden stof verder in te oefenen.

In groep 3 wordt er aandacht besteed aan:

 •      Beheersing optellen en aftrekken t/m 20
 •      Oriëntatie op de getallen t/m 100
 •      Geld: munten 1,2,5 cent en biljetten van 5 en 10 euro (kunnen betalen met gepast geld)
 •       Tijd: dagen van de week, hele uren, maandkalender en tijdbalk
 •      Meten: verkenning van begrippen lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
 •       Automatiseren optellen en aftrekken t/m 20

Naast “Wereld in Getallen” gebruiken we een paar keer per week het rekenspellenboek Met Sprongen Vooruit. De oefenlessen en gezelschapsspellen hebben tot doel dat de leerlingen flexibel en verkort leren tellen optellen en aftrekken tot en met 10 en eventueel t/m 100.

IPC

Tijdens de units van IPC worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, wetenschap en techniek geïntegreerd aangeboden. De kinderen werken gedurende een periode van 4 tot 8 weken aan een unit, aansluitend bij de actualiteiten, belevingswereld en interesses van kinderen, waarbij de focus op het leerproces ligt. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden.

Het leren vanuit deze units kent een vaste structuur:
• Startpunt: enthousiast maken voor het onderwerp.
• Kennisoogst: wat weten we al en wat willen we leren?
• Uitleg van het thema: wat gaan we leren?
• Formulering van de leerdoelen bij de verschillende vakken en van de leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten.
• Afsluiting: eind van het project.  

De start en afsluiting van de units worden per groep georganiseerd.

Schrijven

We werken met de methode Pennenstreken. De eerste periode leren de kinderen alle letters in leesletters en daarna gaan ze de schrijfletters leren. Niet alleen tijdens de schrijflessen wordt er gelet op de schrijfwijze van de kinderen, maar ook tijdens andere lessen besteden we aandacht aan de ontwikkeling van het handschrift.

Handvaardigheid / Tekenen

Regelmatig wordt er een opdracht gemaakt waar de kinderen creatief mee aan de slag kunnen. Er worden verschillende materialen aangeboden waarmee de kinderen experimenteren zoals; houtskool, wasco, pastelkrijt, stof, kosteloos materiaal etc. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende kunstenaars.

Muziek

We werken samen met De Gooische Muziekschool. Elke donderdag geeft Janneke Boomsma (een muziekdocent van de muziekschool) muziekles in alle groepen.  

Levensbeschouwing

We gebruiken de methode Trefwoord. Deze methode werkt aan de hand van thema’s die hun oorsprong vinden in bijbelverhalen. We besteden hier aandacht aan door middel van verhalen, gedichten en  liedjes. Na een verhaal wordt er in de klas over nagepraat en worden er ervaringen met elkaar gedeeld. Ook besteden we aandacht aan Wereldgodsdiensten. Iedere dag begint en/of eindigt met een gebed/lied. 

Bewegingsonderwijs

De kinderen krijgen elke week op vrijdag gymles van een vakdocent. Dit is meester Wesley.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We gebruiken hiervoor de methode De Vreedzame School. Dit is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van de Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les in het oefenen van bovenstaande vaardigheden en de sociale competenties die daarvoor nodig zijn. Het is meer dan een lesmethode. Het is een visie/ een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en in de omgeving van de school. De kinderen maken kennis met groepsvergaderingen. 

We hebben ook onze gouden regels binnen de school. Deze zijn afgeleid van onze drie kernwaarden

 • Iedereen hoort erbij (kernwaarde aandacht).
 • Ik doe mijn best, ook als ik het moeilijk vind (kernwaarde ambitie).
 • Wat ik doe is ook goed voor de ander (kernwaarde autonomie).