Belangrijke data:

 • Cito afnamen: periode van 16 t/m 30 januari.
 • Woensdag 6 februari: inloop.
 • Rapport mee: maandag 11 februari.
 • Rapportgesprekken op 13 februari en 18 februari.

Huiswerk:

 • Thuis oefenen met het memoriseren van de tafels tot en met 10.

Toets:

 • Toets verkeer: krant 4 op maandag 21 januari.

Belangrijke informatie:

 • IPC unit 2; Chocola, we zijn gestart! Proeven, ruiken, voelen, horen en zien………
 • De schoolbibliotheek is geopend.  Op woensdagmorgen gaan we nu voortaan naar de schoolbibliotheek waar we steeds 2 boeken mogen lenen.
 • Bijna alle leerlingen hebben het tweede boekverslag ingeleverd, binnenkort volgt dan een boekbespreking ( informatie en data volgen).
 • Oefent u thuis regelmatig met het klokkijken en de tafels? Binnenkort gaan de leerlingen op voor een tafeldiploma.

Rekenen ( Wereld in getallen)

In blok 4 werken we aan:

 • oriëntatie op de getallen tot en met 1000, buurgetallen, sprongen vooruit en achteruit, koppelen getallen aan de getallenlijn, positiewaarde getallen.
 • optellen en aftrekken tot en met 1000, geld wordt hierbij als context gebruikt.
 • optellen en aftrekken tot 100 en verdere automatisering van het optellen en aftrekken over het tiental.
 • vermenigvuldigen, alle tafels hebben we geleerd ,tientallentafels,
 • delen,samenhang delen en vermenigvuldigen.
 • geld, komma in een geldbedrag.
 • tijd: kwartieren, dagen van de maand, klokkijken,herhalen analoge en digitale tijd.
 • meten: liter,milliliter.
 • grafiek: staafgrafiek wordt geïntroduceerd.

Taal (Staal)

In blok 4 werken we met het thema Dierentuin. In dit thema ontdekken leerlingen van alles en nog wat over dieren. Ze gaan aan de slag met informatieborden over dieren en het aanprijzen van dieren door allerlei weetjes. Ze leren waar een goed informatiebord aan moet voldoen en maken beschrijvingen van dieren. Een fantastische kijkplaat geeft ze inspiratie. Ze hebben een denkgesprek over stellingen, praten en luisteren naar elkaar en naar naar de dieren. Ze presenteren hun favoriete dier aan de klas. Kortom: op naar de dierentuin!

Spelling (Staal)

In blok 4 leren wij de volgende categorieën:

 • komma-s -woord. Regel: Komma-s woord. Eerst de komma dan de s. bijvoorbeeld: ‘s Morgens.
 • verkleinwoord met -etje. bijvoorbeeld: het pannnetje.

Werkwoordspelling: We gaan herkennen of een zin in de tegenwoordige of verleden tijd staat.

Grammatica: in blok 4 leren wij de persoonsvorm. Uitleg: De persoonsvorm is het werkwoord in de zin dat zegt wat iets of iemand doet. Je vindt de persoonsvorm met de vraagproef: Als je van de zin een vraagzin maakt, komt de persoonsvorm vooraan te staan.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Van elk gelezen boek maken de leerlingen een boekverslag.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering.Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.