Welkom op actuele informatie site van onze groep 5 ( mei 2020).

belangrijke informatie:

 • graag alle schriften, leesboeken en de rapporten inleveren!
 • het huiswerk van woensdag ( taal en rekenen) meenemen maandag 25 mei.
 • werkstukje over een insect: woensdag 20 mei: h.4-5-6.
 • werkstukje over een insect: woensdag 27 mei : h 7-8-9 ( en inleveren ).

toets/to do

 • oefenen voor je boekbespreking ( week 25-29 mei, zie rooster in classroom)).
 • toets spelling blok 6: dinsdag 26 mei.
 • toets rekenen blok 2b : maandag 25 en dinsdag 26 mei.
 • werkstukje over een insect donderdag 28 mei inleveren.

belangrijke data:

 • maandag 25 mei : sommenblad inleveren.
 • donderdag 28 mei: werkstukje over het insect inleveren in een document ( maximaal 5/6 bladzijden).

informatie over vakken:

IPC  Zij maakten het verschil : start 5 maart

Iemand die “belangrijk”is, is over het algemeen iemand die iets heeft betekend voor de wereld en dan meestal op het gebied van politiek, sport, muziek, literatuur, architectuur, godsdienst. Beroemd zijn zijn betekent dat veel mensen je kennen of over je praten. Belangrijk zijn is wat anders. Bij het woord belangrijk denk je aan iemand die van grote betekenis is. In deze unit gaan we ons bezig houden met echt belangrijke personen en niet met mensen die alleen maar beroemd zijn.

We gaan ervan uit dat we deze unit in juni gaan vervolgen.

Rekenen ( Wereld in Getallen) blok 2b toets 25 en 26 mei ( hoe staan we ervoor)

 • Het ordenen van getallen tot 1000.
 • Optellen en aftrekken over het honderdtal via doortellen en met hulp van een getallenlijn.
 • Optellen en aftrekken tot 100, schatten met behulp van geld.
 • Alle tafels en tientallentafels worden in dit blok herhaald en daarbij de deelsom. Nieuw is delen met rest.
 • Klokkijken: analoog en digitaal herhalen.
 • Meten: lengte: km, m, cm. Gewicht: kg,g en nieuw is halve gram ( 1/2)

Rekenen ( Wereld in Getallen ) blok 3b

 • Oefenen met de getallen tot 2000.
 • Werken met een positieschema ( DHTE).
 • Uitspraak getallen( 2 manieren).
 • optellen en aftrekken tot 1000 met tussenstappen ( noteren hiervan).
 • Onder elkaar optellen.
 • Vermenigvuldigen met factor 10.
 • Verhoudingstabellen
 • Delen met rest.
 • Herhalen van klokkijken.

Spelling (Staal) blok 6 toets dinsdag 26 mei.

 • woord met vier categorieën.
 • luchtwoord van het versje.
 • politiewoord. Regel: Ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie.                                                                                      voorbeeldwoord: vakantie, traktatie, positie, presentatie, informatie, portie.

Luchtwoord van het versje:

Sippe Simon heeft weer pech.                                                                                                                                                               Ach, het is zo´n lekker joch.                                                                                                                                                          Draait zich om en och niet huilen.                                                                                                                                                    Sippe Simon, lach nou toch.

Simon roept ,na eerst wat kuchen:                                                                                                                                                  “Kijk dan, ik ben goochelaar!”                                                                                                                                                        Maar helaas het wordt een chaos,                                                                                                                                                    zijn techniek is toch niet klaar.

Eindelijk, Simon staat te juichen,                                                                                                                                                    heel zijn lichaam jubelt mee.                                                                                                                                                              Hij roept: ´kachel  ,er klinkt: ´kachel!                                                                                                                                                  Door de echo zijn het er twee.

Werkwoordspelling:

 • Voltooide tijd. Regel: Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd.                                                                                              Bij de voltooide tijd staan altijd twee werkwoorden in de zin: een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord.            voorbeeld: ik heb gefietst- ik heb gerend- ik heb gelopen.

Grammatica:

 • Het hulpwerkwoord wordt samen met het voltooid deelwoord aangeboden. Ze staan nooit alleen.                              Uitleg: Het hulpwerkwoord staat samen met een ander werkwoord in de zin.                                                                    voorbeeld: Wout heeft zijn boek gelezen.
 • Voltooid deelwoord.                                                                                                                                                                      Uitleg: Het voltooid deelwoord is het werkwoord dat zegt dat iets voltooid is. Het staat altijd met een hulpwerkwoord in de zin.                                                                                                                                                            voorbeeld: Wout heeft zijn boek gelezen.     

Spelling  ( Staal) blok 7

 • Colawoord : ik hoor de /k/, maar ik schrijf de c.
 • Achtervoegsel : de achtervoegsel -ij en -lijk worden uitgebreid met -ige en -ijke. Achtervoegsel-ig. Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig en dan e.Achtervoegsel-lijk. Ik hoor /uk/, maar iks chrijf lijk en dan de e.
 • Grondwoord + te/ste.

Werkwoordspelling : alle aangeboden werkwoordonderdelen worden herhaald.

Grammatica:

 • Dubbele punt. De dubbele punt geeft aan dat er informatie komt.
 • Aanhalingstekens. De aanhalingstekens geven aan dat er een citaat komt. ( Wat door iemand wordt gezegd).
 • Uitroepteken. Het uitroepteken staat aan het eind van een uitroep of een bevel.

Taal (Staal) blok 7

Het thema van dit blok is Geld. We verzamelen interessante weetjes over geld. We bestuderen reclameteksten en maken kennis met uitdrukkingen die over geld gaan. We luisteren naar een verhaal over “Schateiland”, bespreken hoe het is om schatrijk, gierig of arm te zijn en maken een weettekst over geld.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. We zijn gestart met het maken van een  boekverslag. De leerlingen lezen in een leesboek dat zij op school uit de bibliotheek lenen. Komende week ronden we de boekbesprekingen af. De leerlingen vertellen mbv hun boekverslag aan de halve groep iets over het boek en lezen een stukje voor. De groep geeft complimenten aan de verteller.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Momenteel oefenen we met het lezen van teksten en multiple choice vragen beantwoorden.

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering ( een vulpen wordt vastgehouden met 2 vingers en de 3de vinger ondersteunt en ligt eronder.) Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.