Belangrijke informatie:
– De rapport mogen ingeleverd worden.
– Woensdag 19 juni sportdag bij pijnenburg

Toetsen:
– Woensdag 12 juni hebben wij de toets van Taal blok 7 plankenkoorts.

Huiswerk:
– Gynzy kids: oefenen wat ze nog moeilijk vinden. Alle blokken staan hiervoor open.
– Leren van de taalwoordjes (de woordjes heb ik hieronder toegevoegd. De kinderen ontvangen de papieren versie maandag 3 juni)

SPostiljon 19052913050

Rekenen (Wereld in getallen)

Blok 3B:
Oriëntatie in de getallen
Getallen tot 100000 uitspreken, lezen, schrijven en op de getallenlijn plaatsen.

Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken t/m 1000, waarbij vormen van handig rekenen aan de orde komen.

Vermenigvuldigen en delen
Delen met rest wordt nog eens aandacht aan besteed. Nu nog door op te vermenigvuldigen. In dit blok wordt gemiddeld geïntroduceerd. Bijv. het gemiddelde van een aantal dictee cijfers.
De kinderen zijn bezig geweest met kolomsgewijs vermenigvuldigen. Nu gaan de getallen groter worden.

Kommagetallen
Bij noteren van gewichten, zoals 0,5 kg, 0,500 kg of 0,968 is bijna 1,0 kg.

Breuken
Breuken worden gekoppeld aan een prijs of hoeveelheid: wat is 3/4 deel van €12,-, 3/4 deel van 1200 liter en 3/4 van 12 km. Bij afstand wordt een weg afgebeeld, dit is een natuurlijke manier om over te gaan naar de breukenstrook.

Tijd, geld en meten
Tijd: Verschillende instrumenten om tijd mee te meten worden vergeleken. Welk instrument hoort bij welke situatie? Schematische openingstijden aflezen en tijdsduur van de carwash berekenen.
Geld: Er wordt vermenigvuldigd met geldbedragen (40 x 1,25), opgeteld (14.90 + 6.90), halve prijs en het optellen van verschillende waarde van munten.
Meten:Berekenen van afstanden op een kaart door middel van schaallijnen. Daarnaast wordt kubieke centimeter (cm3) geïntroduceerd. Bij onderwerp gewicht worden verschillende instrumenten vergeleken. Welk instrument hoort bij welke situatie?

Diverse
Combinatoriek: het begin van kans berekenen. Hoe vaak kan de combinatie 158 gemaakt worden in het nummerbord: . . – GBB- .
Grafieken: Staafgrafieken met grotere getallen op de verticale as.
Verhoudingen: Door verschillende contexten verhoudingstabellen maken.

Taal (Staal)

Thema: Plankenkoorts
Themafilm: Rogier laat zien hoe het er achter de schermen van een theatervoorstelling toegaat.
Woordenschat: woorden over een voorstelling.
Taalverkennen: de gevoelswaarde van woorden en een waardeoordeel in recensies herkennen.
Spreken en luisteren: je mening geven met argumenten en een denkgesprek voeren.
Schrijven: Beschrijving van een voorstelling en een aankondiging van een voorstelling schrijven.
Een recensie schrijven en publiceren.


Spelling (Staal)

In dit blok worden de volgende spellingscategoriën aangeboden:
– Klankgroepenwoord: -ueel en -eaal.
– Garagewoord: Hoort de zj, maar schrijft g.
– Kilowoord: UItgebreidt met -tion.

Technisch Lezen (Estafette)
Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Van elk gelezen boek maken de leerlingen een boekverslag.

Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip)
Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

  • voorspellen & voorkennis activeren
  • ophelderen van onduidelijkheden
  • samenvatten
  • vragen stellen
  • verbanden leggen

Schrijven (Pennenstreken)
Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en pen-hantering. Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.